Μαστογραφία – Υπέρηχος Μαστού

Μαστογραφία - Υπέρηχος μαστού

Αναλόγως των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης – ψηλάφησης των μαστών ο ιατρός σας θα σας συστήσει περεταίρω υπερηχογραφικό ή ακτινοσκοπικό (μαστογραφία) έλεγχο.

Ειδικότερα, σε γυναίκες με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου μαστού η μαστογραφία θα πρέπει για πρώτη φορά να γίνεται στα 35 έτη ενώ είναι υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες άνω των 40 ετών.

Ιδιαίτερη προσοχή, πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαιτείται και σε εκείνες με ιστορικό ινοαδενωμάτων, κύστεων και ινοκυστικής μαστοπάθειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η συμβουλευτική Μαστολόγου αναλόγως των ευρημάτων του ανωτέρου ελέγχου.